1. งานนโยบาย/แผนงาน
2. งานพัฒนาหลักสูตร
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
4. งานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
5. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
6. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. งานทะเบียนและวัดประเมินผล
 

 
   
  นางนฤมล หนูเกลี้ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
 
นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น นางระพีพร หนูยิ้มซ้าย นางสาวดรุณา คำจันทร์
นางนิชกานต์ ชัยชนะ
นางเฉลิมขวัญ สุราฤทธิ์ นางชุติกาญจน์ โสนารถ
นางสาววรรณกร โย้จิ้ว นายโอภาส มโนสงฆ์ นางสาวกุสุมา เรืองพุ่ม
นางนิตยา มณีโชติ
นางสาวอภิญญา อรชร นางจิราภรณ์ สงปาน
นางณัฐณิชา จันทร์ทอง นางสาวเรวดี เพ็งจันทร์ ว่าที่ ร.ต.นันทพงษ์ สังข์แก้ว
 
นางสาววันวิสา ขวัญเลื่อน
นายวิทยา ใจเหล็ก