1.
2.
 

 
   
  นางนฤมล โย้จิ้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
 
นางสมาพร คงเรือง นางจิตต์นิภา ทองเพชร นายยุทธพงค์ พลเดช
   
นางสาวกวินนา จันทร์เมือง