1. ธุรการ
2. การเงิน
 

 
   
  นางรจณา สังข์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการและการเงิน
 
 
นางเสาวนิตย์ ช่วยหนู   นางสุวลี ช่วยแก้ว