1. งานทุนการศึกษา
2. งานประชุมผู้ปกครอง
3. งานธารน้ำใจสู่ชุมชน
4. กิจกรรมมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
5. กิจกรรมวันไหว้ครู
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
7. กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา
8. กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
9. กิจกรรมวันปิยมหาราช
10. กิจกรรมวันลอยกระทง
11. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12. งานประจำปีคริสต์มาส
13. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 

 
   
  นายฉัตรชัย นารอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นายเดชธนา แก้วจันทร์
นางโสภิต คงรัตน์ นายภัทรวิทย์ ธนาวุฒิ
นางมณธญา ศรีระพันธ์ นางสุจารี จิตรเย็น นางอรไพลิน คงรอด
นางศิวิรัตน์ ดวงสุวรรณ นางจารุณี พรหมกุล นางสาวอรุณวัน คีรีวงศ์
 
นางสาวศศิวิมล สมบูรณ์ นางสาววัชราภรณ์ คำแหง