1. งานสายสัมพันธ์เลือดแสดดำ
2. งานเสริมสร้างความเป็นมนุษย์
3. งานเด็กดีศรีดรุณ
4. งานจิตอาสาสาธารณประโยชน์
5. งานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
6. งานโฮมรูม
7. งานพิธีกรรมทางศาสนา
8. งานธรรมะกับเยาวชน
9. งานสัปดาห์พระคัมภีร์
10. งานค่ายเยาวชนผู้นำ
11. งานกิจกรรมบ้านสี
12.งานเติมพลังต้นกล้า
13. งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
14. งานโรงเรียนสีขาว
15. งานระเบียบวินัยนักเรียน
 

 
   
  นางสาวทิพวรรณ์ ศิริวิลาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
 
นายวิชา บุญเจือ นางอัมพร พันธุ์พิพัฒน์ นางสาวนิรมล ชัยหมื่น
นางสาวนารินทร์ พึ่งพระ นางสาวนริศรา แซ่ชัน นางสาวน้อเชื้อ จงเจริญ
   
นางรุจินันท์ อินทร์ศิริ