1. งานจัดแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
2. งานจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน
3. งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4. งานประชุมบุคลากร
5. งานสร้างขวัญกำลังใจ
6. งานกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ
7. งานสำรวจสถิติจำนวนบุคลากรประจำวัน
8. งานธำรงรักษาคุณภาพบุคลากร
9. งานอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 

 
   
  นางสุจารี ศรีพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากร
 
นางสุพิศ อมรวัฒน์ นางจันจิรา จิโนพล นางสาวกรวรรณ รอดภัย
นางพัชรินทร์ ศรีรักษา นางสาวสมฤดี ละหารเพ็ชร นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมี