1. งานระบบความปลอดภัย
2. งานพัฒนาห้องเรียน/ห้องประกอบการ
3. งานป้ายรณรงค์
4. งานปรับปรุงซ่อมแซม
5. งานแยกขยะ
6. งานเบิกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด
7. งานโรงเรียนสีเขียว
8. งานบริการน้ำที่สะอาด
9. งานจัดเตรียมสถานที่
10. งานแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
11. งานประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
12. งานครุภัณฑ์
 

 
   
  นางวรรณา ดำศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
 
นางเพ็ชรรัตน์ สินธพ นางนิชนันท์ ทวิสุวรรณ นางณัชชา จงรักวิทย์
นางสาวศศิเลขา จันทรมณี นายถิรวัฒน์ บุญรัตน์ นายมนตรี เกษรินทร์
นางอมรรัตน์ เทพสุวรรณ นายโอภาส โสนารถ นางสาวรัตนา แก้วฉ่ำ
นางทวีพร ชัยหมื่น MISS RUBENGYN PACTERES MONTTERO MISS ALLYSA MAE SAPILAN YACAP
MRS JENET YACAP MAKABENTA MISS CYRIL HANDUGAN JARAMILLO MISS JONNA JIMENEZ ATOS