1. งานนโยบาย/แผนงาน
2. งานพัฒนาหลักสูตร
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
4. งานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
5. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
6. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. งานทะเบียนและวัดประเมินผล
 

 
   
  นายประชาญ คงรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
นางนิตยา มณีโชติ นางพัชรินทร์ ศรีรักษา นางสาวดรุณา คำจันทร์
นางสาวรัตนา แก้วฉ่ำ
นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น นางสาวกุสุมา เรืองพุ่ม
นายสมพงศ์ วิบูลย์กาญจน์ นายโอภาส โสนารถ นางภารดี แก้วสายฟ้า
นางสาวอรุณวัน คีรีวงศ์
นางจันจิรา จิโนพล นางสาวเรวดี เพ็งจันทร์
นางศศิเลขา จันทรมณี MISS RUBENGYN PACTERES MONTERRO MISS JONNA JIMENEZ ATOS
   
นายยุทธพงศ์ พลเดช