นางจินดา ปานหนู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางมาลี พรหมประสิทธิ์ นางสมาพร คงเรือง นายโอภาส มโนสงฆ์
นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น นายถิรวัฒน์ บุญรัตน์ นางศศิเลขา จันทรมณี
นางนฤมล โย้จิ้ว นางสาวอรุณวัน คิรีวงศ์ นางสุจารี ศรีพิทักษ์
นางมณธญา ศรีระพันธ์ นางสุวรรณเพ็ญ มีล่อง นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมี
นางระพีพร หนูยิ้มซ้าย