นายโอภาส มโนสงฆ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสุจารี ศรีพิทักษ์ นางระพีพร หนูยิ้มซ้าย นางอนุสรณ์ จันทร์เมือง
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมี นางสาวสมฤดี ละหารเพ็ชร นางจารุณี พรหมกุล
   
นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น