นางอัจฉรา วัฒนวัชระ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายสมพงศ์ วิบูลย์กาญจน์ นางสมาพร คงเรือง นางทวีพร ชัยหมื่น
นางนฤมล โย้จิ้ว นางมาลี พรหมประสิทธิ์ นางสุวรรณเพ็ญ มีล่อง
นางสาวศศิเลขา จันทรมณี นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น นายมนตรี เกษรินทร์
นางอัมพร พันธุ์พิพัฒน์ นายถิรวัฒน์ บุญรัตน์ นางสุจารี จิตรเย็น
ว่าที่ ร.ต. นันทพงษ์ สังข์แก้ว นายยุทธพงศ์ พลเดช