นางเฉลิมขวัญ สุราฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
นางสาวนารินทร์ พึ่งพระ   นางสาวศศิเลขา จันทรมณี