นางสาววรรณกร โย้จิ้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายถิรวัฒน์ บุญรัตน์ นางสาวอภิญญา อรชร นางสาวรัตนา แก้วฉ่ำ
นางวรรณา ดำศรี นางสาวศศิวิมล สมบูรณ์ นายยุทธพงค์ พลเดช
 
นางมณธญา ศรีระพันธ์ ว่าที่ ร.ต. นันทพงษ์ สังข์แก้ว