นางสาววรรณกร โย้จิ้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางมาลี พรหมประสิทธิ์ นางสมาพร คงเรือง นางศศิเลขา จันทรมณี
นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น นางนฤมล โย้จิ้ว นางวรรณา ดำศรี
นางสุจารี จิตรเย็น นายธีรยุทธ อินอักษร นางมณธญา ศรีระพันธ์ี
นางสาวรัตนา แก้วฉ่ำ นางสุวรรณเพ็ญ มีล่อง นางสาวเรวดี เพ็งจันทร์