ที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น ตำแหน่ง
1   เด็กหญิงปภาวี   จินดามณี ม.3/1 ประธานนักเรียน
2   เด็กหญิงณัฐกานต์   เทวเดช ม.3/1 รองประธาน
3   เด็กหญิงอัมพุชินี   ไพศาล ม.3/1 กรรมการ/เลขานุการ
4   เด็กหญิงมลธิตา   พรหมยา ม.3/1 กรรมการ/เหรัญญิก
5   เด็กชายธนกฤต   เฉี้ยนเงิน ม.2/1 กรรมการ/ปฏิคม
6   เด็กหญิงอรวิมล   หม่อมปลัด ม.3/1 กรรมการ
7   เด็กหญิงนภัสกร   หัสเขียว ม.3/1 กรรมการ
8   เด็กหญิงชุติมา   ทองจันทร์ ม.3/1 กรรมการ
9   เด็กชายนฤเบศ   ทองคำ ม.3/1 กรรมการ
10   เด็กชายวรรณพงศ์   แต้มแก้ว ม.3/1 กรรมการ
11   เด็กชายธีรพงค์   ประดาศักดิ์ ม.3/1 กรรมการ
12   เด็กชายธุวานนท์   งามเพิ่มศรีแพร ป.6/1 กรรมการ
13   เด็กหญิงสุวรรณี   สุขช่วย ม.2/1 กรรมการ
14   เด็กหญิงณัฐลิกา   สุทธิภักดี ม.2/1 กรรมการ
15   เด็กชายศุภฤกษ์   ไชยฤทธิ์ ม.3/3 กรรมการ
16   เด็กชายอนุรักษ์   ไชยธานี ม.1/1 กรรมการ
17   เด็กชายชัชภิสิฐ   วรรณกุล ม.1/1 กรรมการ
18   เด็กหญิงณัชกานต์   สาระรักษ์ ป.4/1 กรรมการ
19   เด็กหญิงอัญชลิตา   แกล้วทนงค์ ป.5/1 กรรมการ
20   เด็กหญิงญาณิศา   เทพยศ ป.5/1 กรรมการ
21   เด็กชายสุวิจักษ์   ภูมี ป.5/4 กรรมการ
22   เด็กหญิงนาเดียร์   สวนจันทร์ ม.2/1 กรรมการ