1. งานบุคลากร
2. งานกิจการนักเรียน
3. งานวิชาการ
4. งานจิตตาภิบาล
5. งานบริการ
 

 
   
  นางจิตต์นิภา ทองเพชร
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
 
นางนิชกานต์ ชัยชนะ นางสาวทิพวรรณ์ ศิริวิลาศ นางสุพิศ อมรวัฒน์
นางปราณี พิมเสน นางนวกมล นิติกชกร นางณัชชา จงรักวิทย์
นางจิราภรณ์ สงปาน นางรุจินันท์ อินทร์ศิริ นางจารุณี พรหมกุล
นางศิวิรัตน์ ดวงสุวรรณ นางณัฐณิชา จันทร์ทอง นางลาวัลย์ วิวัฒน์
นางเฉลิมขวัญ สุราฤทธิ์ นางกรวรรณ รอดภัย MISS CYRIL HANDUGA
   
นางโสภิต คงรัตน์