นางนิตยา มณีโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสมาพร คงเรือง นางนฤมล โย้จิ้ว นายวิชา บุญเจือ
นางสาววันวิสา ขวัญเลื่อน นางสาวนิรมล ชัยหมื่น นางสาวดรุณา คำจันทร์
   
นางนฤมล หนูเกลี้ยง