นางสาวดรุณา คำจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางมาลี พรหมประสิทธิ์ นางสมาพร คงเรือง นางศศิเลขา จันทรมณี
นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น นางอัจฉรา วัฒนวัชระ นางนฤมล โย้จิ้ว
นายธีรยุทธ อินอักษร นางนฤมล หนูเกลี้ยง นางมณธญา ศรีระพันธ์
นางสาวนิรมล ชัยหมื่น นางสุทธิพรรณ แก้วซัง นายวิชา บุญเจือ
นางสุวรรณเพ็ญ มีล่อง นางชุติกาญจน์ โสนารถ นางนิตยา มณีโชติ