กางเขน คบเพลิง และดอกไม้
กางเขน หมายถึง การอบรมที่ยึดศาสนา ความรัก และความเสียสละ
คบเพลิง หมายถึง สถาบันที่ให้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีแก่เยาวชน
ดอกไม้ หมายถึง เยาวชนทุกคน

สีประจำโรงเรียน
แสด ดำ
สีแสด หมายถึง ความกล้าหาญ องอาจ บากบั่น
สีดำ หมายถึง ความเข้มแข็งและอดทน
"เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม"
เด่นคุณธรรม   หมายถึง   การปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ในตัวนักเรียนให้ปรากฎเด่นชัดในการดำเนินชีวิต เช่น มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีน้ำใจ มีความกตัญญูรู้คุณ มีความยุติธรรม
เลิศล้ำวิชา   หมายถึง   การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถ และมีความชำนาญในการใช้ความรู้ของตนให้เต็มที่ คือ เป็นเลิศในสิ่งที่ตนรู้
พัฒนาสังคม   หมายถึง   การนำความรู้ที่ตนได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่นตนเอง ครอบครัว และสังคมด้วยจิตสำนึกตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้จักเสียสละและรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถและฐานะของตนเพื่อยกระดับของสังคมให้ดีขึ้น

สร้างวินัยให้มั่นคง
ดำรงตนตามหลักศาสนา
เน้นภาษา มุ่งพัฒนามาตรฐานสู่สากล
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รัก รับใช้ ให้อภัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
2. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ล้ำหน้าทางความคิด สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างน้อย 2 ภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักสูตรและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
4. สร้างให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน และมีทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ 
6. ส่งเสริมการบริหารการจัดการให้เอื้ออำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าหมายของโรงเรียน 
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รัก รับใช้ ให้อภัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
5. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเอง ชุมชนและสังคม 
6. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 
7. สถานศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
8. มุ่งสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและธำรงรักษาอัตลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับของสังคม