1. งานทุนการศึกษา
2. งานประชุมผู้ปกครอง
3. งานธารน้ำใจสู่ชุมชน
4. กิจกรรมมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
5. กิจกรรมวันไหว้ครู
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
7. กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา
8. กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
9. กิจกรรมวันปิยมหาราช
10. กิจกรรมวันลอยกระทง
11. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12. งานประจำปีคริสต์มาส
13. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 

 
   
  นายฉัตรชัย นารอด
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นางสาววรรณกร โย้จิ้ว
นายธนกฤต เพ็งจันทร์ นางอรไพลิน คงรอด
นางสุทธิพรรณ แก้วซัง นางจินดา ปานหนู นางอมรรัตน์ เทพสุวรรณ
นางนฤมล เสาดำ นางสุจารี จิตรเย็น นางนฤมล โย้จิ้ว
นายสุรชัย รณศิริ นายวิทยา ใจเหล็ก นายถิรวัฒน์ บุญรัตน์
นายธีรยุทธ์ อินอักษร MR BOKWE ELVIS BOKWE MISS IRENE CAYAS NATINDIM
 
MRS LUCY BENA MOFAKO นางระพีพร หนูยิ้มซ้าย