1. งานสายสัมพันธ์เลือดแสดดำ
2. งานเสริมสร้างความเป็นมนุษย์
3. งานเด็กดีศรีดรุณ
4. งานจิตอาสาสาธารณประโยชน์
5. งานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
6. งานโฮมรูม
7. งานพิธีกรรมทางศาสนา
8. งานธรรมะกับเยาวชน
9. งานสัปดาห์พระคัมภีร์
10. งานค่ายเยาวชนผู้นำ
11. งานกิจกรรมบ้านสี
12.งานเติมพลังต้นกล้า
13. งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
14. งานโรงเรียนสีขาว
15. งานระเบียบวินัยนักเรียน
 

 
   
  นายสมมุ่ง มณีฉาย
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
 
นายโอภาส มโนสงฆ์ นางมณธญา ศรีระพันธ์ นางมาลี พรหมประสิทธิ์
นางสมาพร คงเรือง นางอัมพร พันธุ์พิพัฒน์ นางชุติกาญจน์ โสนารถ
นายวิชา บุญเจือ MISS JENET URMENETA YACAP MISS JENINA HANDUGAN JARAMILLO