นางสุจารี จิตรเย็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายจิรวิชญ์ แก้วจันทร์ นายสมมุ่ง มณีฉาย นายเดชธนา แก้วจันทร์