ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ พัน ซบร.๒๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนเครื่องวัดไฟฟ้า
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ห้องเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

งานปลูกต้นไม้รอบสนามฟุตบอล
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
ณ สนามฟุตบอล

งานปรับภูมิทัศน์ (ต้นไม้) ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ณ สนามฟุตบอล