ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart OBEC และ Smart Area (Amss++)
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สพป.นศ.๓

สพป.นศ.๓ ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อน ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม