ประชุมแกนนำโรงเรียนดรุณศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม

5th SIHM Youth Leader's Camp 2016
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2016
ณ สำนักงานกลางคณะผู้รับใช้ภคินี ฯ

โครงการนำร่องโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบวิถีคริสต์
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงยิมสนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ธรรมะกับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

วจนพิธีกรรมเปิดสัปดาห์พระคัมภีร์ ปี 2015
วันที่ 24 ธันวาคม 2015
ณ อาคารดอมินิก

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ 50 ปี
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ปั่น เที่ยว ชม ไหว้พระ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนดรุณศึกษา - วัดถลุงทอง

งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

4th SIHM Youth Leader's Camp 2015
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานกลางคณะภคินี ฯ

D.A.R.E. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

วันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ประชุมครู "สีบ้านคุณธรรม" ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

สายสัมพันธ์เลือดแสดดำ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมพี่ลาน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

สาส์นของพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ฝ่ายจิตตาภิบาล

สาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ฝ่ายจิตตาภิบาล

กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมราวดี นครศรีธรรมราช

วจนพิธีกรรมเปิดสัปดาห์พระคัมภีร์
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

ถ้ำต้อนรับพระกุมารเยซู ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารมารีอา

ธรรมะกับเยาวชน ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

วจนพิธีกรรมบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่วิญญาณของผู้ล่วงลับ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

พระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 / นักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ณ อาคารพระมารดาอุปถัมภ์

3rd SIHM Youth Leader's Camp 2014
วันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ สำนักงานกลางคณะภคินีผู้รับใช้ ฯ

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารยอห์น บอสโก

ส่งพระกุมารเยซู ปี 2013
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารมารีอา

แห่พระกุมาร ปี 2013
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

วจนพิธีกรรมเปิดสัปดาห์พระคัมภีร์ 2013
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

ตรวจปัสสาวะนักเรียน ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก