โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Brass Instrument & Myanmar Dance Workshops
วันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การทดสอบประเมินทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนประทีปศาสน์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

การแข่งขันวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ จังหวัดภูเก็ต

จำหน่ายเสื้อผ้า-หนังสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณโรงเรียนดรุณศึกษา

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ป.๖ และ ม.๓ รับ ปพ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารมารีอา

สอบ/สัมภาษณ์/มอบตัว นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารมารีอา

วันประกาศผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนเก่งดี นครศรีฯ เขต ๓
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ทดสอบการอ่านออกเสียง ป.๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารมารีอา

รับวุฒิบัตรอนุบาล ๓ และประกาศนียบัตร ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

แข่งขันทักษะทางวิชาการ "เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์" ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนดรุณศึกษา ๒

ประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน (ปฐมวัย)
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารยอห์น บอสโก

รับเกียรติบัตร "ร่อนพิบูลย์เกียรติวิชาการ"
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนควนพัง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ

"เด็กเก่งร่อนพิบูลย์เกียรติ" ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วันกิจกรรมวิชาการ ส.ป.น. ครั้งที่ ๓๐
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง

ละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (มัธยม)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (ป.๔ - ป.๖)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

ละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (ป.๑ - ป.๓)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารดอมินิก

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนสตรีทุ่งสง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องโถงอาคารพระมารดาอุปถัมภ์

ค่ายยุวชนคนกวี ปีที่ ๑
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ปลุกพลังฝัน จิ๊งจอกพันธุ์สยาม โดย...สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ จังหวัดสงขลา

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

บรรยากาศทบทวนบทเรียนระหว่างสอบกลางภาค ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณโรงเรียน

เด็กหญิงณัฐฎา ทองพรหม ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ติว O-NET ม.๓ ผ่าน Learn Education
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

ค่าย IEP English Camp 2015
วันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ล่องแก่งชมดาว จังหวัดพัทลุง

ค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ (สพป.นศ.๓)
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ อำเภอปากพนัง

การจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรธที่ ๒๑ (วิทย์-คณิต)
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอักษรเจริญทัศน์

การประเมินติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

สอบแยกห้อง ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

จำหน่ายเสื้อผ้า/หนังสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนดรุณศึกษา

รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ อาคารมารีอา

รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ณ อาคารมารีอา

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช

รับสมัครนักเรียนใหม่ (ป.๑ - ม.๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารมารีอา

Ronphibun Kids Challenge 2014
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายที่ ๒๕
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนวัดเทพมงคล

Plug & Play Smart Boost Camp 2015
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

การแข่งขันทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ระดับภาคใต้
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดสงขลา

วันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

เรียนด้วยระบบ Learn Education ม.๑
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔

รับสมัครนักเรียนใหม่ (อนุบาล) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารมารีอา

รับวุฒิบัตร อ.๓, ม.๓ รุ่น ๔๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๑๖
วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

กิจกรรมแนะนำโครงการ SMSc โรงเรียนสตรีทุ่งสง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม

TOYOTA Dream Car Art Contest 2015
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

ผลการสอบโครงการ Ronphibun Kids Challenge 2014
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์

ชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ "ค่านิยมไทยสร้างสุข"
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

เกียรติบัตร "เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์" ครั้งที่ ๒
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
ณ อาคารดอมินิก

รับเกียรติบัตร "เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์" ครั้งที่ ๒
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนดรุณศึกษา ๒

ติว O-NET ป.๖, ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องวิทยาศาสตร์

แข่งขันวิทย์-คณิต-อังกฤษ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Pre O-NET ป.๖, ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารมารีอา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนดรุณศึกษา

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ค่ายวชิราวุธ

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๗

มอบเกียรติบัตร งานเปิดโลก ฯ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

แจก Tablet ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

รีวิว OTPC ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องธุรการ

ทัศนศึกษา (ปฐมวัย) ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ วัดพระมหาธาตุฯ, ทุ่งท่าลาด

ทัศนศึกษา (ป.๑ - ป.๒) ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตรัง)

ทัศนศึกษา (ป.๓ - ป.๔) ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ทัศนศึกษา(ป.๕ - ม.๓) ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่าย
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนวัดคันธมาลี (ปัง)

วันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

รับสมัครเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

นักเรียนเก่งดี นครศรีฯ เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

สอบและมอบตัวประถม, มัธยม ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารมารีอา

มอบวุฒิบัตร แ.๓ ประกาศนียบัตร ม.๓
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

มอบเกียรติบัตรผลงานนักเรียน ๒๕๕๖
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารดอมินิก

ติว O-NET ป.๖
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

ติว O-NET ม.๓
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ๒๕๕๖
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
ณ อาคารมารีอา

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๙
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก

เปิดกองลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณศึกษา

ค่ายพุทธบุตร ๒๕๕๖
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ วัดควนหนองหงส์

ประชุมผู้ปกครอง (ป.๖ - ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก

ประชุมผู้ปกครอง (ป.๑ - ป.๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารยอห์น บอสโก

นักเรียนใหม่สอบเข้า ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารมารีอา

ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารดอมินิก