หอพักพระมารดาอุปถัมภ์เป็นหอพักนักเรียนประจำของโรงเรียนดรุณศึกษา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช อยู่ในความดูแลของซิสเตอร์คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เปิดรับนักเรียนประจำชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนประจำหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หอพักประกอบด้วยอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน

วัตถุประสงค์ของการรับนักเรียนประจำ
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณลักษณะที่ดีงามและสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีวินัยมีความรับผิดชอบ มีน้ำใจและรู้จักเสียสละรับใช้สังคมที่ตนอยู่
2. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่นักเรียน ให้ได้เติบโตในบรรยากาศของความรักใจดีและยึดมั่นในหลักศาสนา
3. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน ได้มีสถานที่พักที่ปลอดภัยและมีผู้ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา