ซิสเตอร์วีนา ชุนฟ้ง
ผู้จัดการโรงเรียน
 
   
  ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
  ซิสเตอร์เจนจิรา ถวัลย์วนากร
ผู้ดูแลนักเรียนประจำ
 
 
นายวิทยา ใจเหล็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนประจำ
  นางศศิเลขา จันทรมณี
ผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนประจำ