ซิสเตอร์จรัสพรรณ บุญเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต
 
   
  ซิสเตอร์นรา นิยมไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
  ซิสเตอร์วันเพ็ญ เชื้อรัมย์
ผู้ดูแลนักเรียนประจำ
 
นายวิทยา ใจเหล็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนประจำ
นางสาวปิยณัฐ เกตุพงศ์์
ผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนประจำ
นางสาวนิรมล ชัยหมื่น
ผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนประจำ
   
  นายจิรวิชญ์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนประจำ