ซิสเตอร์วีนา ชุนฟ้ง
ผู้จัดการโรงเรียน
 
   
  ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายประชาญ คงรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายฉัตรชัย นารอด
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายโอภาส มโนสงฆ์
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
นางรจณา สังข์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน
นางวรรณา ดำศรี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
นางจิตต์นิภา ทองเพชร
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
   
  นายธนกฤต เพ็งจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร