ซิสเตอร์จรัสพรรณ บุญเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต
 
   
  ซิสเตอร์วันเพ็ญ เชื้อรัมย์
ผู้จัดการโรงเรียน
 
   
  ซิสเตอร์นรา นิยมไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายประชาญ คงรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายฉัตรชัย นารอด
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายสมมุ่ง มณีฉาย
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
นางรจณา สังข์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน
นางวรรณา ดำศรี
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
นางจิตต์นิภา ทองเพชร
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
   
  นางเพ็ญศรี ทวิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร