1. งานจัดแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
2. งานจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน
3. งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4. งานประชุมบุคลากร
5. งานสร้างขวัญกำลังใจ
6. งานกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ
7. งานสำรวจสถิติจำนวนบุคลากรประจำวัน
8. งานธำรงรักษาคุณภาพบุคลากร
9. งานอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 

 
   
  นางเพ็ญศรี ทวิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
 
นายเดชธนา แก้วจันทร์ นางสุวรรณเพ็ญ มีล่อง นางสาวปิยณัฐ เกตุพงศ์
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมี MISS JOAHANA DIOLA PONFERRADA นางเพ็ชรรัตน์ สินธพ