1. งานระบบความปลอดภัย
2. งานพัฒนาห้องเรียน/ห้องประกอบการ
3. งานป้ายรณรงค์
4. งานปรับปรุงซ่อมแซม
5. งานแยกขยะ
6. งานเบิกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด
7. งานโรงเรียนสีเขียว
8. งานบริการน้ำที่สะอาด
9. งานจัดเตรียมสถานที่
10. งานแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
11. งานประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
12. งานครุภัณฑ์
 

 
   
  นางวรรณา ดำศรี
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 
นางสุจารี ศรีพิทักษ์ นางอัจฉรา วัฒนวัชระ นางสาวทวีพร ตรีมงคล
นายมนตรี เกษรินทร์ MR GLENSON PEROCILLO LAPERA นางสาวนิรมล ชัยหมื่น