นายวิทยา ใจเหล็ก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายฉัตรชัย นารอด นายเดชธนา แก้วจันทร์ นางอรไพลิน คงรอด