นางอรไพลิน คงรอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายฉัตรชัย นารอด นายวิทยา ใจเหล็ก นายมนตรี เกษรินทร์
นางนีรนาท ยิ่งดำนุ่น นางสาวปิยณัฐ เกตุพงศ์